Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (04/06/2018)

ThS. Đinh Thị Thanh Lan, Phòng Kinh tế dự báo và Quản lý nhu cầu năng lượng, Viện Năng lượng
Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới tận cùng phía Tây Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc và Tây bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Nam giáp tỉnh Điện Biên, Sơn La. Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Lai Châu có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 7 huyện và thành phố Lai Châu.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 (theo giá so sánh 2010) đạt 7,9%/ năm.
Năm 2015, tổng điện thương phẩm toàn tỉnh là 135 triệu kWh, Pmax là 36MW. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh Lai Châu đạt 14,1%/năm.
Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phầm (GRDP) bình quân toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt 10,6%/năm; giai đoạn 2021-2025 đạt 9,5%/năm, giai đoạn 2026 – 2030 đạt 9%/năm và giai đoạn 2031 – 2035 đạt 8%/năm.
Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Viện Năng lượng lập “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” qua đó là căn cứ để đầu tư phát triển lưới điện.
Ngày 13/4/2018 Bộ công thương đã ban hành quyết định số 1247/ QĐ- BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với nội dung như sau:

1. Về nhu cầu phụ tải:
- Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 81 MW, điện thương phẩm 335 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 19,9%/năm.
- Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 142 MW, điện thương phẩm 618 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 13,1%/năm.
- Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 250 MW, điện thương phẩm 1.100 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 12,2%/năm.
- Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 360 MW, điện thương phẩm 1.616 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 8%/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 220/110 kV, với tổng công suất tăng thêm 1.000 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 80 km.
- Giai đoạn 2021-2025: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA.
- Giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035: chưa cần thiết xây dựng mới và nâng công suất lưới điện 220 kV.
b. Lưới điện 110kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 11 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 527 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 75 MVA. Xây dựng mới các đường dây 110 kV với tổng chiều dài 287,6 km;
- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 40 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 140 MVA. Xây dựng mới các đường dây 110 kV với tổng chiều dài 66,5 km;
- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 66 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 120 MVA. Xây dựng mới các đường dây 110 kV với tổng chiều dài 14 km;
- Giai đoạn 2031-2035: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 7 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 226 MVA.
3. Tổ chức thực hiện
- UBND tỉnh Lai Châu tổ chức công bố quy hoạch và chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Lai Châu tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây