Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (15/08/2016)

ThS. Nguyễn Trọng Lượng, Phòng Quy hoạch lưới điện, Viện Năng lượng, Bộ Công thương.

Hà Nam là tỉnh nằm ở Tây Nam châu thổ sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội.
Năm 2015, tổng điện thương phẩm toàn tỉnh là 1.854,5 triệu kWh, Pmax là 330MW. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh Hà Nam đạt 17,7%/năm.

Ngày 13/4/2016 Bộ công thương đã ban hành quyết định số 1446/ QĐ- BCT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với nội dung như sau:
1. Về nhu cầu phụ tải:
- Năm 2020: Pmax = 595 MW, điện thương phẩm 3.446 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,8 %/năm.
- Năm 2025: Pmax = 1.030 MW, điện thương phẩm 6.090 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 12,1 %/năm.
- Năm 2030: Pmax = 1.350 MW, điện thương phẩm 8.187 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 6,1 %/năm.
- Năm 2035: Pmax = 1.600 MW, điện thương phẩm 10.060 triệu kWh. Tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 4,2 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 125 MVA. Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 25 km; Di chuyển 1 đoạn đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 10 km; Cải tạo 1 đường dây 500-220 kV bốn mạch, chiều dài 42,7 km.
- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 60 km; Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV bốn mạch, chiều dài 0,5 km.
- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 500 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 15 km.
- Giai đoạn 2031-2035: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 500 MVA.
b. Lưới điện 110kV
- Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 8 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 384 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 7 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 289 MVA. Xây dựng mới 12 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 37,6 km; Cải tạo, nâng khả năng tải 6 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 97,9 km.
- Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 240 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 7 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 299 MVA. Xây dựng mới 8 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 36,5 km; Cải tạo, nâng khả năng tải 2 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 38,5 km.
- Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 166 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 160 MVA. Xây dựng mới 5 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 4,2 km.
- Giai đoạn 2031-2035: Xây dựng mới 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 229 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 332 MVA. Xây dựng mới 4 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 24,2 km.

3. Tổ chức thực hiện
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Hà Nam tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
- Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây