Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (26/07/2016)

ThS. Nguyễn Văn Hùng, Nghiên cứu viên phòng Quy hoạch lưới điện, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương.
Ngày 18/5/2016 Bộ công thương đã ban hành Quyết định số 1920/ QĐ- BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với nội dung như sau:

1. Về nhu cầu phụ tải:
Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 165 MW, điện thương phẩm 838 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 13,93 %/năm.
Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 280 MW, điện thương phẩm 1.554 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 13,14 %/năm.
Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 445 MW, điện thương phẩm 2.606 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 10,9 %/năm.
Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 620 MW, điện thương phẩm 3.903 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 8,42 %/năm.
2. Về khối lượng đầu tư xây dựng
a. Lưới điện 220kV
Giai đoạn 2016-2020:Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 2x125 MVA, máy 1 vận hành tháng 12 năm 2016; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 125 MVA.Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 14,2 km; cải tạo 1 đường dây 220 kV thành đường dây mạch kép dài 71 km.
Giai đoạn 2021-2025: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 125 MVA.
Giai đoạn 2026-2030: Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 125 MVA.
b. Lưới điện 110kV
Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới 12 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 368 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 9 MVA. Xây dựng mới 14 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 159 km.
Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 25 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 6 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 203 MVA. Xây dựng mới 02 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 38 km.
Giai đoạn 2026-2030: Xây dựng mới 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 138 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 4 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 183 MVA. Xây dựng mới 4 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 43 km.
Giai đoạn 2031-2035: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 88 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 303 MVA. Xây dựng mới 3 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 53 km
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây