Projects being implemented by Institute of Energy (17/01/2010)

Besides, there are many projects being implemented by Institute of Energy
1. National power development plan for the period 2006-2015 perspective to 2025 ...

Besides, there are many prjects being implemented by Institute f Energy

1

 • Natinal pwer develpment plan fr the perid 2006-2015 perspective t 2025
 • Pwer develpment plan f Dac Lac prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f 7 districts f Nghe An prvince fr 2004-2010
 • Pwer develpment plan f Quang Nam prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Dac Nng prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Bac Kan prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Hung Yen prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Ha Giang prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Quang Binh prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f La Cai prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Thai Nguyen prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Khanh Ha prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Nghe An prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Thanh Ha prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Nghia Dan district fr the perid 2005-2010
 • Pwer develpment plan f Da Nang city fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Ngu Hanh Sn district fr the perid 2005-2010 perspective t 2015
 • Investment reprt fr supplying electricity t unelectrified villages f 5 prvinces n Highlands
 • Pwer develpment plan f Dien Chau district fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Quynh Luu fr the perid 2005-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Vinh Phuc prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Viet Tri city fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Phu Th twn fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Pwer develpment plan f Sn La prvince fr the perid 2006-2010 perspective t 2015
 • Alternative f cnnecting Nam Chin HPPs 1,2 in Sn La t the natinal pwer grid
 • Alternative f cnnecting Nng Sn TPP t the natinal pwer grid
 • Cnnectin f HPPs Nam Pia, in Mung La district, Sn La prvince t the reginal pwer grid
 • Thermal pwer plants
 • Technical design, installatin f UD burners fr bilers f 2 Ninh Binh TPPs
 • Technical design, installatin f ash dispsing crew fr 2 Ninh Binh TPPs
 • UD burners fr biler 1 f Ninh Binh 1 TPP
 • Preparatin f investment reprt fr Hai Phng 2 TPP
 • Cnsulting services stage 2 fr Hai Phng 2x300MW TPP
 • Preparatin f investment reprt and detailed drawings fr mvement f mechanical wrkshp f Ninh Binh TPP
 • Develpment f pwer resurce training fr the first nuclear pwer plant in Vietnam
 • Preparatin f investment reprt f Ma Khe TPP
 • Reviewing technical design f Sn Dng TPP
 • Cnsulting services stage 1B fr Ninh Binh II TPP
 • Alternative f cnnecting Sn Dng TPP t the natinal pwer grid
 • Plans n small hydrpwer develpment
 • Plan n small hydrpwer develpment f Dak Nng prvince
 • Plan n small hydrpwer develpment f Dak Lak prvince
 • Plan n small hydrpwer develpment f Ha Giang prvince
 • Plan n small hydrpwer develpment f Kn Tum prvince, stage 1
 • Plan n small hydrpwer develpment f Sn La prvince
 • Plan n small hydrpwer develpment f Gia Lai prvince, stage 2
 • Plan n small hydrpwer develpment f Kn Tum prvince, stage 2
 • Plan n small hydrpwer develpment f Nghe An prvince
 • Ban biên tập

  .

   

  Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
  Họ tên của bạn
  Địa chỉ Email  
  Tiêu đề
  Nội dung
  Mã xác nhận
  Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây