Nghiên cứu sửa đổi bổ sung đơn giá quy hoạch phát triển điện lực (10/08/2015)

 Tổng quan và sự cần thiết

  • Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực theo quyết định số 3836/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp ban hành ngày 22/11/2005 được thực hiện đến nay đã 10 năm. Đây là đơn giá quy hoạch chuyên ngành điện, đã được áp dụng thực hiện qua hai kỳ làm quy hoạch cho các địa phương, đáp ứng nội dung quy hoạch theo quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp trước đây.

  • Hiện nay Luật Điện lực và Nghị định về điện lực sửa đổi ban hành đã có những thay đổi mới về quy định nội dung công tác quy hoạch phát triển điện lực các cấp, liên quan đến khối lượng thực hiện công tác quy hoạch và đơn giá quy hoạch thay đổi tương ứng. Để hướng dẫn thực hiện, đã có Thông tư số 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, về quy định nội dung trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp.
  • Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch chuyên ngành chi tiết, thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực là một trong các hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, tại Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ đã quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương,theo đó Bộ Công Thương có thẩm quyền xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Vì vậy cần thiết phải có quy định mới của Bộ Công Thương ban hành thay thế đơn giá quy hoạch phát triển điện lực hiện hành.
  • Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang lập quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, do chưa có đơn giá mới cho việc lập quy hoạch nên đều vướng mắc trong quá trình lập, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch. Vì vậy việc sớm ban hành thông tư sẽ làm cơ sở để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực đúng tiến độ.
  • Do đó, để có cơ sở ban hành quy định mới, cần thiết phải có sự nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi bổ sung đơn giá quy hoạch phát triển điện lực hiện hành, để phù hợp với thực tế và quy định mới, phù hợp với các quy định về chế độ chính sách hiện hành, đáp ứng nội dung yêu cầu công tác quy hoạch phát triển điện lực hiện nay.

II.               Mục tiêu của đề tài:

Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung đơn giá quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; là tài liệu xác định định mức chi phí quy hoạch chuyên ngành.

Kết quả của đề tài sẽ làm cơ sở để Bộ Công Thương soạn thảo thông tư ban hành định mức chi phí về lập quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

III.            Phương pháp chung thực hiện

Đề tài sử dụng phương pháp kết hợp phân tích thống kê số liệu thực tế, với phương pháp nội suy và kinh nghiệm chuyên gia. Từ đó, dựa trên kết cấu bảng đơn giá cần sửa đổi, tính toán theo các quy định hiện hành để thực hiện sửa đổi và đưa ra bảng đơn giá quy hoạch phát triển điện lực mới phù hợp.

Theo kinh nghiệm chuyên gia tư vấn, phương pháp này cần phải phân tích thống kê khối lượng công việc quy hoạch và các thành phần chi phí tương ứng từ thực tế các công trình quy hoạch đã thực hiện. Từ khối lượng công quy hoạch, hiệu chỉnh sửa đổi đơn giá nhân công và các thành phần chi phí khác theo kết cấu đơn giá quy định hiện hành.

Trên cơ sở nội dung trình tự thực hiện các bước của công tác quy hoạch phát triển điện lực đáp ứng theo Thông tư số 43/2013/BCT của Bộ Công Thương, áp dụng các quy định hiện hành về chi phí tư vấn để xác định kết cấu các thành phần chi phí quy hoạch.

Công tác quy hoạch phát triển điện lực để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện địa phương tỉnh, thành phố cần làm quy hoạch. Khối lượng công tác quy hoạch thực hiện được thể hiện trên cơ sở khối lượng công suất các trạm biến áp và đường dây các cấp điện áp cần xây dựng và cải tạo trên địa bàn quy hoạch. Do vậy, việc sửa đổi và xây dựng bảng đơn giá quy hoạch phát triển lưới điện được tính trên một đơn vị công suất của trạm biến áp; một km đường dây theo các cấp điện áp; hoặc trên một đơn vị công suất đặt  theo loại dải công suất của công trình quy hoạch thuỷ điện. Sau đó, phân tích đưa ra các loại hệ số, định mức chi phí, áp dụng công tác quy hoạch đối với các trường hợp khác nhau cho phù hợp.

Sau khi sửa đổi các thành phần chi phí trong cơ cấu đơn giá quy hoạch, tổng đơn giá quy hoạch phát triển điện lực theo từng danh mục đơn giá được tính như sau:


               (1)

Khi đó, chi phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo công thức sau:


          
(2)

Trong đó:

Cqhi: Đơn giá quy hoạch công trình thứ i trong danh mục đơn giá (đồng/đơn vị)

Gi: Tổng chi phí quy hoạch loại công trình thứ i trong danh mục đơn giá

C(gi)j: Thành phần chi phí thứ j trong cơ cấu đơn giá quy hoạch của công trình quy hoạch thứ i trong danh mục đơn giá.

j= 1,2,3,....k: các thành phần chi phí trong cơ cấu đơn giá quy hoạch; bao gồm các chi phí: nhân công, quản lý, khấu hao, in ấn văn phòng phẩm khác, hội nghị và thu nhập chịu thuế tính trước.

Ni: Khối lượng các loại công trình thứ i (km, KVA, kW).

i=1,2,3... n: các loại công trình lập quy hoạch trong danh mục đơn giá

Đề tài đã được nghiệm thu cấp Bộ Công Thương đạt xuất sắc. Kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tế làm cơ sở để Bộ Công Thương tham khảo cho việc soạn thảo ban hành thông tư định mức chi phí hoạch phát triển điện lực.

 

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây