Đề tài: Đánh giá hiện trạng xây dựng, định hướng phát triển lưới điện trung áp Việt Nam, những giải pháp và lộ trình giảm thiểu số cấp điện áp của lưới trung áp (giai đoạn2) (15/11/2011)

Đề tài: Đánh giá hiện trạng xây dựng, định hướng phát triển lưới điện trung áp Việt Nam, những giải pháp và lộ trình giảm thiểu số cấp điện áp của lưới trung áp (giai đoạn2). Mã số: I118. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.

Đề tài: Đánh giá hiện trạng xây dựng, định hướng phát triển lưới điện trung áp Việt Nam, những giải pháp và lộ trình giảm thiểu số cấp điện áp của lưới trung áp (giai đoạn2). Mã số: I118. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây