Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (tiếp) (09/07/2014)

Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (10 năm gần đây)

II. Các công trình giám sát xây dựng
1. Giám sát thi công ĐZ 110kV nhánh rẽ vào trạm Thanh Xuân - Hà Nội. Quy mô 6km 2xACSR-400.
2. Giám sát các CT sửa chữa lớn của Cty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại.
3. Giám sát di dời DZ 110-220kV GPMB NM Nhiệt điện Ninh Bình 2. Quy mô 5 vị trí cột 110kV 4 mạch.
4. GIám sát thi công xây dựng NM Nhiệt điện Hải Phòng 1 VÀ 2. Quy mô Toàn bộ phần trạm 110-220kV và sân phân phối ngoài trời.
5. GS XD trạm 110kV Xi măng Thanh Hóa. Quy mô 2x 40MVA.
6. Giám sát xây dựng trạm 35/0,4kV NM Bia Việt Hà - Bắc Ninh. Quy mô 0,3 km + 1x2000KVA.
7. Giám sát đi chuyển ĐZ 110kV tuyến Chèm – Hà Đây.
8. Giám sát di chuyển ĐZ 110kV tuyến Chèm – Giám.
III. Các công trình thẩm tra thiết kế Đường dây và trạm biến áp
1. Thẩm tra TKKT ĐZ 220kV đấu nối Thuỷ điện Huả  Na vào HTĐ Quốc gia.
2. Thẩm tra TKKT ĐZ 110kV đấu nối nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2 vào HTĐ Quốc gia.
3. Thẩm tra TKKT ĐZ 220kV đấu nối nhà máy Thủy điện Nậm Chiến vào HTĐ Quốc gia.
4. Thẩm tra thiết kế di chuyển ĐZ 110kV tuyến Chèm – Hà Đông.
5. Thẩm tra DAĐT đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.
Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy