Giới thiệu

Phòng Tổ chức hành chính

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Phương
ĐT: 0438523730 / 0912320376
Email: phuongnv@ievn.com.vn vphuongie@yahoo.com.vn
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Xuân Phương
ĐT: 0435744399 / 0903290919
Email phuongnx@ievn.com.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Như Tường
ĐT: 0422117617 0983584562
Email:  tuongnn@ievn.com.vn    
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây