Giới thiệu

Phòng Thí nghiệm trọng điểm điện cao áp

Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Kiên
ĐT: 04 38525301 / 0913527553
Email: Kien_p18@yahoo.com,  kiennh@ievn.com.vn
Phó Giám đốc: ThS. Vũ Thanh Hải 
ĐT: 0438525301/  0912056290
Email: haivt@ievn.com.vn, haivt_ie@fpt.vn

Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây