Giới thiệu

Hội đồng khoa học và công nghệ Viện Năng lượng

Ngày 24 tháng 02 năm 2011, Viện trưởng Viện Năng lượng đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-VNL về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện Năng lượng. Theo đó, thời hạn hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ  là 04 năm; Hội đồng gồm 11 thành viên:
1.    TSKH. Trần Kỳ Phúc, Phó Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng
2.    TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế - Ủy viên Thường trực
3.    KS. Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo &CDM - Ủy viên
4.    TS. Nguyễn Danh Oanh, Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật - Ủy viên
5.    ThS. Đoàn Ngọc Dương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện, điện hạt nhân và Môi trường - Ủy viên
6.    ThS. Trần Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kinh tế dự báo và Quản lý nhu cầu Năng lượng - Ủy viên
7.    ThS. Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật Điện cao áp - Ủy viên
8.    ThS. Nguyễn Thế Thắng, Trưởng phòng Phát triển Hệ thống điện - Ủy viên
9.    TS. Trần Chí Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện, điện hạt nhân và Môi trường - Ủy viên
10.   ThS. Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Năng lượng và Chuyển giao công nghệ - Ủy viên
11.   ThS. Hoàng Đức Thuật, Trưởng phòng Ứng dụng – Trung tâm Thuỷ điện - Viện Năng lượng - Ủy viên.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ: Giúp việc Viện trưởng xây dựng định hướng và chiến lược nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Năng lượng; Tư vấn cho Viện trưởng về mặt khoa học và công nghệ khi xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiệm thu và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhận xét, góp ý đối với các dự án, đề án lớn khi Viện yêu cầu.
  • Green Energy

  • Clean Energy