Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Căn cứ Quyết định số 4026/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương về ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Năng lượng bao gồm các phòng ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc như sau:

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG

 


Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây