Giới thiệu

BAN LÃNH ĐẠO

New Page 1 
           VIỆN TRƯỞNG
       TSKH. Trần Kỳ Phúc   
           Emailphuctk@ievn.com.vn
                                   

     
       
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
ThS. Lê Việt Cường
Email: cuonglv@ievn.com.vn

        PHÓ VIỆN TRƯỞNG
     ThS. Đoàn Ngọc Dương
      Email: duongdn@ievn.com.vn   
      PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
      TS. Nguyễn Đức Hạnh
       Email: hanhnd@ievn.com.vn
                                     

 

 

 

 

 

 

 


  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây