Giới thiệu

Ban Lãnh Đạo

New Page 1 Viện trưởng TS. Hoàng Tiến Dũng

  

   Điện thoại
:0912 185 851
  Email: dunght@ievn.com.vn, dung_ht@fpt.vn

 


Chức năng nhiệm vụ:
a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Viện, được Bộ Công Thương quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BCT.
b) Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch phát triển Viện; công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, lao động tiền lương, kế hoạch, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật của Viện; các lĩnh vực chuyên môn về chiến lược và chính sách phát triển năng lượng, quy hoạch phát triển năng lượng, năng lượng mới và tái tạo và điện lực quốc gia, công tác tư vấn các công trình nhiệt điện, điện hạt nhân.
c) Chỉ đạo và trực tiếp tham gia thực hiện các công việc chuyên môn về chiến lược và chính sách phát triển năng lượng, quy hoạch phát triển năng lượng, Tổng sơ đồ phát triển điện lực toàn quốc và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quan hệ Quốc tế, Phòng Phát triển Hệ thống điện, Phòng Kinh tế, Dự báo và Quản lý nhu cầu Năng lượng.
đ) Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng lương của Viện…
e) Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng...


Phó Viện trưởng TSKH. Trần Kỳ Phúc


 
   Điện thoại
: 0913 057 536
  Email: phuctk@fpt.vn, phuctk@ievn.com.vn 

Chức năng nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn các công trình lưới điện, kỹ thuật điện cao áp. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Viện.
b) Tham gia cùng Viện trưởng chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển năng lượng, điện lực địa phương.
c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quy hoạch lưới điện, Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp, Trung Tâm tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ.
d) Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện.
đ) Trưởng Ban ISO, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện. Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử.
e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

Phó Viện trưởng ThS. Nguyễn Bá Cường   Điện thoại
: 043.574 4160
  Email: cuongnb_ie@fpt.vn, cuongnb@ievn.com.vn 

Chức năng nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo công tác hành chính quản trị, xây dựng cơ bản, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy của Viện. Được Viện trưởng uỷ quyền liên hệ giải quyết các công tác liên quan tới chính quyền và nhân dân địa phương. Giúp Viện trưởng chỉ đạo công tác nội chính, kế hoạch, tài chính kế toán của Viện.
b) Chỉ đạo công tác tư vấn các công trình thuỷ điện.
c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Bộ phận Hành chính quản trị của Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Thuỷ điện.
d) Trưởng Ban Phòng cháy chữa cháy, Trưởng Ban phòng chống lụt bão, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của Viện.
đ) Trưởng Ban Quản lý xây dựng tòa nhà đa năng Viện Năng lượng.
e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

Phó Viện trưởng ThS. Đoàn Ngọc Dương  Điện thoại
: 0912221812
  Email: duongdn@ievn.com.vn
Chức năng nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo công tác tư vấn các công trình nhiệt điện, điện hạt nhân.
b) Chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển, tư vấn các công trình năng lượng mới và tái tạo.
c) Chỉ đạo công tác tư vấn về môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển năng lượng.
d) Tham gia cùng Viện trưởng chỉ đạo chuyên môn về chiến lược và chính sách và quy hoạch phát triển nguồn điện.
đ) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Năng lượng tái tạo, Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân, Phòng Môi trường và Phát triển bền vững.
e) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây