Year 2012

Study and assessment of climate change impacts on power demand, generation and transmission
MSc. Nguyen Minh Bao - Institute of Energy, Ministry of Industry and Trade

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây