Thủy điện, năng lượng tái tạo

Các đề án Thủy điện và Năng lượng tái tạo (10 năm gần đây)

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây