Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ:
Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo
Tham mưu cho Nhà nước về chiến lược, chính sách năng lượng quốc gia, chính sách phát triển ngành Năng lượng/ Điện lực.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây