Dự án hợp tác quốc tế

Các công trình hợp tác quốc tế (Một số công trình các năm gần đây)

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây