Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý (19/01/2010)
 Năng lược tổ chức hoạt động xây dựng của Viện: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây